algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hadijono Handelsonderneming
1. Toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Hadijono Handelsonderneming.
1.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.3. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Hadijono Handelsonderneming is ingestemd.
1.4. Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of onderneming die met Hadijono Handelsonderneming in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.5 Onder "Consument Koper" wordt verstaan een natuurlijke persoon, geen rechtspersoon of onderneming zijnde.
1.6. Door plaatsen van een bestelling of het aangaan van een koop aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden.
1.7. Hadijono Handelsonderneming is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
2. Betaling, levering, ontvangst en herroeping
2.1 Producten die worden besteld worden bij verzending of afhalen vooraf betaald. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Verzending of levering van producten vindt, tenzij anders wordt overeengekomen, uiterlijk binnen vijf werkdagen plaats na ontvangst van de betaling.
2.2 Indien anders wordt geleverd dan onder 2.1 vindt betaling plaats uiterlijk 10 dagen na de factuurdatum. Deze betalingstermijn wordt op de factuur vermeld.
2.3 Indien de in 2.2 vermelde termijn niet in acht wordt genomen zal dit worden gemeld aan de door Hadijono Handelsonderneming aangegane krediet/incasso verzekering. Na de eerste termijn genoemd in 2.2 zal er nog een termijn van 5 dagen worden gegeven waarbinnen de factuur alsnog kan worden voldaan. Na een termijn van 15 dagen na de factuurdatum zal de factuur voor verdere afhandeling in handen worden gesteld van de krediet/incasso verzekering.
2.4 Zolang de betaling van de door Hadijono Handelsonderneming geleverde producten of artikelen nog niet geheel is voldaan blijven deze producten of artikelen het eigendom Hadijono Handelsonderneming.
2.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd of bij Hadijono Handelsonderneming zijn afgehaald gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.
2.6 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
2.7 Tenzij dit door of met Hadijono Handelsonderneming schriftelijk is aangegeven of overeengekomen, kan geen beroep worden gedaan op herroeping van de bestelling of de koop. Evenwel kan Hadijono Handelsonderneming op verzoek instemmen met herroeping van de koop.
2.8 Consument kopers die geen rechtspersoon of onderneming zijn en die hebben gekocht via de WEBSHOP kunnen zich beroepen op de wettelijke herroepingstermijn t.a.v. het kopen op afstand. De herroepingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de aankoop. De herroeping kan plaatsvinden door middel van een brief, e-mail, telefonische mededeling of het formulier in de webshop www.hadijono.nl.
2.9 Bij het zich beroepen op de wettelijke herroepingstermijn als bedoeld in 2.8, kan Hadijono Handelsonderneming, als het gaat om de koop van gebruikte goederen kosten in rekening brengen voor gebruik. Kijk hiervoor op www.hadijono.nl.
2,10 Bij het herroepen van de overeenkomst als bedoeld in 2.8 dient de aankoop binnen 14 dagen vanaf het moment van herroeping te worden teruggestuurd. Goederen mogen niet worden gebruikt en dienen in dezelfde toestand en compleet zoals geleverd te worden teruggestuurd. Als hieraan is voldaan zal het betaalde bedrag geheel worden teruggestort op de door de koper gewenste manier.
2.11 Hadijono Handelsonderneming is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
2.12 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.
2.13 Wanneer een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt betaald en Hadijono Handelsonderneming genoodzaakt is een betaling herinnering/aanmaning moet versturen wordt hierbij een bedrag van €7,50 in rekening gebracht.
3. Garantie en aansprakelijkheid
3.1 Tenzij er een wettelijke of door een fabrikant gestelde temijn van toepassing is, wordt de garantie termijn bepaald door Hadijono Handelsonderneming. De Koper gaat met het plaatsen van een bestelling of het aangaan van de koop hiermee akkoord.
3.2 Indien een, bij Hadijono Handelsonderneming gekocht product in de garantieperiode defect raakt kunt u het product terugsturen of terugbrengen naar Hadijono Handelsonderneming - deze zorgt voor de verdere afhandeling van de reparatie.
3.3 Indien een product, dat is defect geraakt tijdens de garantie periode, niet is te repareren of de reparatie niet in verhouding staat tot het koopbedrag, kan Hadijono Handelsonderneming een schikkingsvoorstel aan de Koper voorleggen.
3.4  Hadijono Handelsonderneming is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Hadijono Handelsonderneming heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
3.5 Indien Hadijone Handelsonderneming om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
3.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Hadijono Handelsonderneming zijn verricht;
b. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
c. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik. Hieronder wordt met name verstaan het niet gebruiken van MAX binddraad in MAX vlechtmachines ;
d. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
e. op bewegende delen zoals een slagpen van een tacker.
3.7 De Koper is gehouden Hadijono Handelsonderneming te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Hadijono Handelsonderneming zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
3.8 De garantie termijn op gebruikte accu's is 2 weken. De garantietermijn op nieuwe accu's is 2 maanden, tenzij anders vermeld.

4. Overmacht
4.1 In geval van overmacht is Hadijono Handelsonderneming niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
4.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.